Wyciąg z Regulaminu Sklepu Internetowego Outlet Kinnarps, punkt 1.5:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym Outlet Kinnarps umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklep Internetowym Outlet Kinnarps umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym Outlet Kinnarps - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

STAN PRODUKTU - faktyczny stan oferowanego w Sklepie Internetowym - Outlet Kinnarps produktu, mogącego posiadać jedną z cech:

a)     NOWY - produkt fabrycznie nowy, nie posiadający wad ani uchybień, objęty 5-letnią gwarancją;

b)     UŻYWANE - produkty z wadami, uszkodzeniami, opisanymi pod danym produktem oraz wszystkie panele, ścianki i tablice ścienne bez względu na stopień zużycia;

c)    POEKSPOZYCYJNE - meble pochodzące z wymiany ekspozycji w naszych salonach wystawowych w całej Polsce, noszące minimalne ślady użytkowania.

REGULAMIN – regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie Outletu Kinnarps.

SPRZEDAWCA – "KINNARPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą i adresem do doręczeń:  ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa, KRS 0000030258, NIP 5272302692, REGON 016291924,  adres poczty elektronicznej: outlet@kinnarps.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.